Anlægsarbejde på Tranegilde Strandvej og en række sideveje

23-06-2020

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune udfører fra omkring juli 2020 til august 2021 anlægsarbejde på Tranegilde Strandvej og sidevejene Liljevænget, Skyttekrogen, Jægerkrogen og Ishøj Vej for at tilkoble husstandene i området til Forsyningens nye system for bortledning af fremtidens regnvand og til en ny drikkevandsledning. Vejene får i samme forbindelse ny asfalt, kantstene samt fortove.

Tidsplan og etaper

Anlægsarbejdet sker i etaper, så der arbejdes så kort tid som muligt på Tranegilde Strandvej. Vi forventer at opstarte anlægsarbejdet i juli 2020 og afslutte omkring august 2021.

Arbejdet i sommerferien kommer primært til at foregå på Ishøj Strandvej omkring rundkørslen og Netto. Efter sommerferieperioden fortsætter arbejdet videre ad Tranegilde Strandvej som vist på kortet herunder.

Etape 1 – Anlægsprojekt Tranegilde Strandvej (forventes udført fra juli til oktober 2020)

Vejanlæg

Alle de berørte veje får anlagt ny vej. Nogle sideveje får chausséstensrender som resten af strandområdet, mens veje som fx Tranegilde Strandvej beholder kantsten og fortov som i dag.
På sidevejene Liljevænget, Skyttekrogen, Tranegildestrandvej 45A-E samt Tranegilde Strandvej 82 – 104 vil vejen få samme udtryk som vist herunder.


Trafikafvikling

Vi tilstræber, at det i anlægsperioden er muligt at komme til/fra ejendommene, dog må der forventes gener. Arbejdet koordineres med relevante myndigheder, og du bliver som borger løbende holdt orienteret.

Klimabrønd

I forbindelse med regnvandskloakering vil ejendomme, der i dag ikke er tilsluttet regnvandssystemet, få en regnvandsskelbrønd, også kaldet en klimabrønd. Ejendomme, der allerede er tilsluttet regnvandssystemet, fortsætter med samme afledningsmulighed, blot til et nyere og mere robust system.

Tilslutningen til klimabrønden udføres som beskrevet i denne folder. Tilslutning til klimabrønden og hermed regnvandssystemet er et tilbud, ikke et krav. Omkostninger forbundet med tilslutning af regnvand fra egen grund til klimabrønd afholdes af den enkelte grundejer. Ishøj Forsyning afholder udgifterne til sætning af klimabrønden på de enkelte matrikler.

Målerbrønde

Ishøj Forsyning sætter en vandmålerbrønd ved hver ejendom. Målerbrønden bliver placeret oven på eksisterende vandstik til ejendommen. Ishøj Forsyning afholder alle udgifter til levering, opsætning og tilslutning af målerbrønden til eksisterende stikledning.

Placering af klima- og vandmålerbrønd

Grundejerne indkaldes med ca. to ugers varsel til at blive kontaktet af Forsyningen for aftale om placering af klimabrønd og vandmålerbrønd på grunden.

Tilpasning af indkørsler

Grundejer og Ishøj Forsyning aftaler tilpasning af indkørsel til vejarealet, før reetableringsarbejder ved veje igangsættes.

Beboerinformation

Beboere på de berørte veje får yderligere information angående de arbejder, der kommer til at finde sted på deres vej og grund inkl. forventet tidsplan.

Har du spørgsmål?

Kontakt venligst Ishøj Forsyning på info@ishojforsyning.dk.