INTERN OVERVÅGNING

Program for intern overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i Vandsektorloven. Bestemmelserne i vandsektorloven skal sikre, at indkøbsaftaler indgås på markedsvilkår.  Desuden at salg af ydelser sker til korrekte priser, samt at priserne er gennemskuelige.

For at sikre at også aftaler, der indgås internt i koncernen, opfylder bekendtgørelsens bestemmelser, er programmet for intern overvågning opstillet således, at det skal gælde for alle selskaber i koncernen. Programmet gælder for alle aftaler om køb og salg af varer, tjenesteydelser, finansielle ydelser samt bygge og anlægsarbejder, indgået af selskaberne i koncernen.