RETTIGHEDER, PLIGTER OG ANSVAR

I perioden fra den 29. november – 5. december 2021 skal forbrugerne i Ishøj Kommune vælge to forbrugervalgte  bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ifølge bekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772) skal de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræde snarest muligt efter valget og senest ved førstkommende ordinære generalforsamling efter valget. Hvis der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling i december 2021 for indsættelse af dem af Ishøj Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer, skal de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer også indtræde dér.

Arbejdet i bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage Ishøj Vands og Ishøj Spildevands interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særinteresser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv.

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsen skal følge de retningslinjer, der er vedtaget af generalforsamlingen eller gældende lov, herunder at:

 • varetage Ishøj Vands og Ishøj Spildevands interesser.
 • varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Ishøj Vands og Ishøj Spildevands virksomhed.
 • påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende.
 • påse, at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller.
 • påse, at bestyrelsen løbende modtager fornøden information om Ishøj Vands og Ishøj Spildevands finansielle forhold.
 • påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.
 • påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Ishøj Vands og Ishøj Spildevands nuværende og fremtidige forpligtelser.
 • afstå fra at deltage i behandling af sager, hvori vedkommende har en særinteresse (habilitet).
 • iagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive holdt personligt erstatningsansvarligt for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører Ishøj Vand og Ishøj Spildevand eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

Forbrugerrepræsentanternes rettigheder
Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at forbrugerepræsentanterne bl.a. har:

 • ret til at indkalde, møde og tale på bestyrelsesmøder.
 • stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • ret til at få sin mening ført til referat.
 • adgang til at gennemgå internt materiale.
 • ret til samme bestyrelseshonorar som den øvrige menige bestyrelse.
 • ret til samme valgperiode.

Forbrugerrepræsentanternes forpligtelser og ansvar
Forbrugerrepræsentanterne har samme forpligtelser og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:

 • samme tavshedspligt i forhold til at videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugerne.
 • samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring.

Forbrugerrepræsentanter er valgt af forbrugerne og kan dermed ikke afsættes af generalforsamlingen. Forbrugerrepræsentanterne kan dog til enhver tid selv vælge at fratræde.

Lovgivning
Selskabsloven er en samlet lov for kapitalselskaber, dvs. aktie-, anparts- og partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) Selskabsloven kan ses her.

Forsikring
Selskaberne har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er dækket af denne kollektive ansvarsforsikring.

Øvrige rettigheder og forpligtelser
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv, fx frister for indkaldelse, udsendelse af materiale, kommunikation m.v. Forretningsordnerne kan indeholde rettigheder og forpligtelser, som bestyrelsen er blevet enige om skal gælde for bestyrelsens samarbejde. Bestyrelsen kan dog ikke i forretningsordnerne ændre bestyrelsesmedlemmers rettigheder og forpligtelser, der følger af Ishøj Vands og Ishøj Spildevands vedtægter eller gældende lovgivning.

Vedtægter
Under punktet “OM FORSYNINGEN” kan der læses mere om Ishøj Forsyning, herunder præsentation af nuværende bestyrelse, vedtægter m.v.