HVAD SKER DER MED SPILDEVANDET?

Spildevand stammer mange steder fra. Spildevand er brugt og/eller forurenet regn-, drikke- eller procesvand. Ishøj Kommune er udelukkende separatkloakeret. Det vil sige, at spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Der er altså tale om 2 separate underjordiske rørsystemer.

Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder.

Separatsystemet minimerer risikoen for:

  • forurening af vandløb og søer.
  • rotter i forsyningens kloakker.
  • kontakt mellem mennesker og spildevand.

I praksis betyder det, at regnvand og spildevand fra industri, husholdninger osv. føres i hver sit ledningssystem.

Regnvandet udledes til Køge Bugt.

Det resterende spildevand ledes via kloakledninger til Biofos’ Renseanlæg Avedøre. Dette renseanlæg er et af Danmarks største rensningsanlæg. Det renser spildevand fra 10 kommuner vest for København. Her renses vandet først ved en mekanisk rensning, der fjerner alt det synlige affald (vatpinde, madrester, toiletpapir mm.) og efterfølgende i en biologisk-kemisk proces, der omsætter det ikke-synlige affald i vandet.

To tredjedele af spildevandet kommer fra private husholdninger, resten fra industrien.

Ejendommene i det åbne land er tilsluttet via et tryksat system, hvor der er anlagt en minipumpestation på den enkelte ejendom.

Kloakkerne skal løbende vedligeholdes for at undgå utilsigtet udsivning, som kan forurene grundvandet.

Vi passer godt på afløbssystemet!

Vores mål er at aflede spildevandet hurtigt og effektivt og at afhjælpe driftsforstyrrelser. Der er i de forløbne år gjort en stor indsats med hensyn til undersøgelser og renovering af spildevandssystemet.

Ishøj Spildevand har planlagt en større løbende renovering og fornyelse af kloaksystemet i kommunen. Et kloaksystem skal typisk holde i 50-100 år, så vi går systematisk frem. Vi har fået lavet en handlingsplan for fornyelse af kloaksystemet. Handlingsplanen beskriver hvilke processer, forsyningen skal gennemføre for at få fornyet spildevands- og regnvandssystemet. Handlingsplanen opdeler kommunen i delområder, som er kategoriseret indenfor prioriteringer for TV-inspektion, efterfølgende renovering samt fornyelse.

Ishøj Spildevand har følgende overordnede målsætninger og krav til afløbssystemet:

  • at spildevand og regnvand afledes hurtigt og effektivt uden væsentlige gener for borgerne.
  • at eventuelle driftsforstyrrelser bliver afhjulpet hurtigt og effektivt.
  • at sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med drift af spildevandsanlæg.
  • at sikre anlægget mod indsivning af uvedkommende vand.
  • at sikre anlægget imod udsivning af spildevand.
  • at sikre at udledninger bidrager til opnåelse af målsætninger for vandløb, søer og Køge Bugt.