BRØNDE OG BORINGER

Brønde og boringer kan være en forureningstrussel mod grundvandet. Forurening med fx. sprøjtemidler via brønde og boringer kan hurtigt overføres fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne, hvorfra drikkevandet hentes.

Derfor er det vigtigt, at brønde og boringer er korrekt indrettet og vedligeholdes, så risikoen for forurening af grundvandet minimeres. Det er også vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Har du kendskab til en ubenyttet brønd eller boring, så kontakt Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter på telefon 4357 7776.

Den korrekte indretning af en boring er med en tørbrønd. Tørbrønden beskytter toppen af boringen mod forurening. Tørbrønden skal være tæt for vand udefra og være indrettet, så der ikke kan komme vand eller snavs ned i boringen eller langs med borerøret. Det er især vigtigt, at borerøret er tæt i toppen, og at der ikke er risiko for nedsivning langs ydersiden af borerøret.

Brønde er ikke så dybe som boringer, og indvinder normalt fra et lokalt og højtliggende sekundært grundvandsmagasin. Brøndkonstruktioner udført af mursten eller kampesten har ikke vandtætte sider. De er derfor næsten altid forurenede af indtrængende overfladevand, selvom brøndkanten er hævet over terræn. Forureningsrisikoen fra en brønd afhænger af henholdsvis brøndens dybde og tykkelsen af det beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet.

Mange steder er brønden blevet uddybet med en boring i bunden for at kunne indvinde fra et dybere grundvandsmagasin, der giver mere vand. Det er forureningsmæssigt den mest problematiske anlægstype. Brønden er ikke tæt ovenfra eller fra siden, derfor har forurenet overfladevand via brønden og boringen direkte forbindelse til grundvandet i det dybe magasin.