MÅLERBRØNDE

Ishøj Vand undersøger løbende stophaner i Ishøj Kommune, og undersøgelserne viser, at mange stophaner ikke kan lukke. En stophane er en ventil placeret i vej eller fortov, som ved betjening lukker for vandet til en matrikel.

Ishøj Forsynings bestyrelse har besluttet, at en stophane, der ikke kan lukkes, skal udskiftes med en målerbrønd.

Det er, jf. vandforsyningens regulativ, et krav, at vandmåleren skal anbringes i en målerbrønd, såfremt det er muligt. det gælder ligeledes ved nybygning, større renoveringsarbejder eller ombygninger. Ved udskiftning eller renovering af vandledninger i vejen opsættes der også målerbrønde.

Der er en række fordele ved at have en målerbrønd:

  • Når måleren er i målerbrønd, behøver der ikke være nogen hjemme ved målerskift.
  • Vandspild på privat grund kan let opdages ved at tjekke, om måleren kører rundt, mens alle vandhaner i ejendommen er lukkede.
  • Vandmålerinstallationen vil ikke længere være til gene inde i huset, idet måler og lukkeventil vil være let tilgængelige udenfor boligen i målerbrønden.
  • Serviceniveauet højnes, idet borgeren let og hurtigt selv kan lukke for vandet til ejendommen.

Installation og placering

Målerbrønden placeres på privat grund, 0-1 meter fra skel. Når en målerbrøndsaftale er indgået med ejeren af en matrikel, hvor stophanen er i stykker, aftales en dato for arbejdets udførelse. Levering af målerbrønd, montagearbejde samt komplet reetablering udføres herefter af Ishøj Vand uden omkostninger for ejeren.

Det skal dog bemærkes, at målerbrønden og dennes vedligeholdelse overtages af ejendommens ejer efter montage. Ishøj Vand forventer, at der ikke vil være nogen vedligeholdelse af betydning, idet arbejdet udføres forskriftsmæssigt, og alle materialer er af god kvalitet. Især afspærringsventilerne, som typisk skiftes, er af væsentlig bedre kvalitet end de ventiler, der normalt installeres i boliger.

En situationsskitse for en installation, hvor stophanen udskiftes med en målerbrønd, ses på figuren herunder.

Vedligeholdelse og beskyttelse mod frost

Kravet til alle målerbrønde er, at de skal være frostfri.
Det er jordvarmen, der holder temperaturen over frysepunktet i brønden, og dybden af brønden skal derfor være ca. 100 cm. Derudover skal der være et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast. Dæksler, der er beskidte eller sidder forkert, kan resultere i varmeudveksling mellem den jordvarmede luft i brønden og den evt. frostkolde luft over brønden. Frostgrader i brønden kombineret med en måler, der står stille, kan resultere i frostsprængning af installationen.

For at undgå frostsprængning er det vigtigt, at målerbrønden vedligeholdes. Målerbrønden skal være ren, og overstående krav skal være opfyldt. Ved frost bør det undgås at løfte dækslet, da jordvarmen derved lukkes ud, og risikoen for frostsprængning øges.

Ved hård frost kan ekstra isolering være nødvendig. Ekstra isolering kan bestå af en måtte, der lægges over dækslet, eller isolering i form af bobleplast eller andet isolerende materiale der lægges mellem måler og dæksel.
Isoleringen i målerbrønden bør ikke fjernes – heller ikke selvom den er faldet ned ovenpå måleren, da isoleringen beskytter installationen mod frost.

Har du spørgsmål til målerbrønde, bedes du sende en mail til info@ishojforsyning.dk.