Klimamål

Byer verden over er ramt af et stigende antal oversvømmelser og kraftige storme som følge af klimaforandringerne. Det gælder også i Ishøj, der som kystnært område er særligt udsat. Derfor ønsker vi at arbejde lokalt for at bidrage globalt. Det er både en gevinst her og nu og for fremtiden.

 

Ishøj Forsyning ønsker at arbejde lokalt for at bidrage globalt

De menneskelige omkostninger kan være store, når ens hjem bliver oversvømmet, og man skal genhuses. For at sikre borgere, boliger og
infrastruktur samt forebygge krisesituationer i forhold til klimaændringer, fastlægger vi derfor inden år 2027 et gradueret sikringsniveau. Vi udarbejder en beredskabs- og spildevandsplan med fokus på nedsivning og vores terrænnære grundvand samt klimatilpasser. 

Et grønt Ishøj kan bidrage til FN's verdensmål. I Ishøj Forsyning arbejder vi med FN's klimamål nr. 6, 7, 12, 13  og 17 ved at:

  • Sikre forsyningssikkerheden.
  • Vi samarbejder om grundvandsbeskyttelse.
  • Vi bruger mindst mulig vandbehandling.
  • Vi indvinder drikkevand så klima- og miljøskånsomt som muligt.
  • Vi vil arbejde for at reducere vandspild og understøtte et effektivt vandforbrug. 
  • Vi leverer sikker, effektiv og grøn fjernvarme, der primært er baseret på vedvarende energi. 
  • Vi vil arbejde for bedre brug af teknologi og data. 
  • Vi arbejder for at fremme det lokale engagement gennem klar kommunikation. 
  • Vi er som forsyning med til at bidrage til innovation og fremme teknologi ved at igangsætte nye projekter og samarbejder.
Clean Water

RENT VAND OG SANITET 

DELMÅL 6.1.
Med Ishøj Vandværk arbejder vi for forsyningssikkerheden. Vi indvinder
store dele af vores vand lokalt og så klima- og miljøskånsomt som muligt.
Med klimatilpasningsprojektet Landsbysøen og Landsbyskoven har vi været med til
at plante mere end 100.000 træer, hvilket fungerer både rekreativt og som grundvandsbeskyttelse.

Bæredygtig energi

BÆREDYGTIG ENERGI

DELMÅL 7, 1
I Ishøj Varmeværk leverer vi sikker, effektiv og grøn fjernvarme.
85 % stammer i dag fra CO2-neutral, certificeret, bæredygtig biomasse.
Målet er, at vi inden år 2030 får fjernvarme, der er baseret 100 % på vedvarende energi og
at olie- og gasfyr er udfaset i Ishøj Kommune.

Ansvarligt forbrug

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

DELMÅL 12.5
Vi har fokus på at reducere vandspild.
Vi indvinder og renser drikkevand så skånsomt som muligt. Vi har fokus på
digitalisering i udvekslingen af data. Vi arbejder for at skabe lokalt engagement med klar og
gennemsigtig kommunikation.

Klimamål

KLIMAINDSATS

DELMÅL 13.1
Ishøj Forsyning vil også i fremtiden have fokus på at klimatilpasse. Vi har handlet for at sikre mod oversvømmelser,
fx i strandområdet, ved St. Vejle Å-sluse, dæmningen ved Tranegilde Mose og ved Ishøj Sø.

Partnerskaber for handling

PARTNERSKABER FOR HANDLING

DELMÅL 17.17
Vand kender ikke kommunegrænser, og vi er altid åbne over for samarbejder.
Landsbysøen, Lille Vejleå, Ishøj Sø, Baldersbækken og nødpumpestationen
er resultatet af tværkommunalt samarbejde.