Leveringsbestemmelser

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til det anlæg, som modtager fjernvarmen. Det kan fx være krav til temperaturer og til afkøling.

 

Ønsker du at klage?

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med vores svar/afgørelse, skal du sikre dig, at du har afgørelsen på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold/delvist medhold, kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.
Der er ingen klagefrist, men vi råder dig ikke til at vente for længe med at indsende klagen. Energiankenævnet kan kontaktes her:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: Energianke.dk

Indgiv en klage online

Indgiv din klage online via Energianke.dk

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder flere oplysninger om klagemulighederne på Forbrug.dk, Forsyningstilsynet.dk og Naevneneshus.dk. 

For ejere bosiddende i øvrige EU lande

Du har mulighed for at klage gennem EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive din klage via linket herunder, og vælger du at indgive din klage her, skal du angive fjernvarmeselskabets mailadresse, som er ivv@ishoj.dk.

Indgiv din klage via EU-kommissionens online-klageportal

Varmeværk indvendigt