Nødpumpe2

Kloak

Kloaksystemet i Ishøj består af et regnvands- og et spildevandsnet. Regnvandsnettet leder spildevandet til Køge Bugt. Spildevandsnettet leder alt det vand, du har brugt, til renseanlægget Biofos i Avedøre.

Ishøj Forsyning har ansvaret for regn- og spildevandskloakken for alle borgere/virksomheder i Ishøj. På din private grund, indenfor dit eget grundskel, har du selv ansvaret. 

Som forbrugere skal vi også være med til at tage ansvar for vores kloak og spildevand.

Her er samlet et overblik over de spørgsmål, som vi får flest af i forbindelse med kloak, spildevand og regnvandsafledning:

Min kloak er stoppet/der er driftsproblemer

  • Hvis der er problemer med kloakken i Ishøj Forsynings ledningsnet, skal du kontakte Ishøj Forsyning, der sørger for udbedring af problemet.
  • Hvis der er problemer med kloakken på din egen grund, har du selv ansvaret for at kontakte og betale for slamsuger/autoriseret kloakmester.
  • Hvis du er i tvivl ,om problemet er dit eget eller Ishøj Forsynings, skal du kigge i den brønd, der tættest på vejen. Er brønden tom, er problemet privat. Er der vand/spildevand i brønden , skal du kontakte Ishøj Forsyning.

der lugter af kloak i mit hus

Start med at åbne for vandhanerne og træk i toilettet, så du er sikker på, at der er vand i vandlåsene. Sørg også for at rense afløb og håndvaske jævnligt. 

Husk: Kun urin, afføring og toiletpapir i toilettet

Dit toilet er ingen skraldespand. Kloakken stopper til, så kun urin, afføring og toiletpapir i toilettet.

Kloakkerne skal løbende vedligeholdes for at undgå utilsigtet udsivning, som kan forurene grundvandet.

Vi passer godt på vores kloakker

Det er vigtigt for vores sundhed og miljøet, at vi passer godt på vores kloakker.

Vores mål er at aflede spildevandet hurtigt og effektivt og at afhjælpe driftsforstyrrelser. Der er i de forløbne år gjort en stor indsats med hensyn til undersøgelser og renovering af spildevandssystemet. Læs mere om vores spildevandsplan.

Målsætninger for afledning af vores spildevand

  • at spildevand og regnvand afledes hurtigt og effektivt uden væsentlige gener for borgerne.
  • at eventuelle driftsforstyrrelser bliver afhjulpet hurtigt og effektivt.
  • at sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med drift af spildevandsanlæg.
  • at sikre anlægget mod indsivning af uvedkommende vand.
  • at sikre anlægget imod udsivning af spildevand.
  • at sikre at udledninger bidrager til opnåelse af målsætninger for vandløb, søer og Køge Bugt.